Tiêu chuẩn chống sét TCVN 9385:2012 hay TCXDVN 9385:2012

Tiêu chuẩn chống sét TCVN 9385:2012 được chuyển đổi từ tiêu chuẩn chống sét TCXDVN 46:2007 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

CHỐNG SÉT CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ, KIỂM TRA VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG”

Tiêu chuẩn chống sét TCVN 9385:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Phạm vi áp dụng

- Tiêu chuẩn TCVN 9385 2012 đưa ra những chỉ dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống chống sét cho các công trình xây dựng. Tiêu chuẩn này cũng đưa ra những chỉ dẫn cho việc chống sét đối với các trường hợp đặc biệt như kho chứa chất nổ, những công trình tạm như cần cẩu, khán đài bằng kết cấu khung thép, và các chỉ dẫn chống sét cho các hệ thống lưu trữ dữ liệu điện tử.

- Tiêu chuẩn TCVN 9385 - 2012  không áp dụng cho các công trình khai thác dầu, khí trên biển, các công trình đặc biệt hay áp dụng các công nghệ chống sét khác.

- Quy trình, quy định về kiểm định hệ thống chống sét mới nhất. Kiểm tra lần đầu, kiểm tra định kỳ 

- Cũng liên quan đến chống sét còn có tiêu chuẩn  TCVN 4756 : 1989 “Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện” 

 

Có thể bạn quan tâm

 Kiểm định chống sét theo tiêu chuẩn hiện hành

Kiểm định an toàn thiết bị máy móc

Tư vấn xây dựng

Kiểm tra mối hàn: Siêu âm, Xray, từ tính ...